An toàn tính mạng trong khi cháy (fire life safety) là gì?

An toàn tính mạng trong khi cháy (fire life safety) là một lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ con người và tài sản khỏi các tai nạn cháy. An toàn tính mạng trong khi cháy bao gồm một loạt các biện pháp, chẳng hạn như:

 • Phòng cháy: Phòng cháy là các biện pháp nhằm ngăn ngừa cháy xảy ra. Các biện pháp phòng cháy bao gồm thiết kế và xây dựng an toàn, sử dụng vật liệu không cháy và khó cháy, đào tạo và giáo dục về phòng cháy chữa cháy.
 • Cứu hỏa: Cứu hỏa là các biện pháp nhằm dập tắt cháy khi cháy xảy ra. Các biện pháp cứu hỏa bao gồm hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống chữa cháy thủ công.
 • Thoát hiểm: Thoát hiểm là các biện pháp nhằm giúp mọi người thoát khỏi một tòa nhà đang cháy. Các biện pháp thoát hiểm bao gồm lối thoát hiểm an toàn, thiết bị báo động và đèn thoát hiểm.

An toàn tính mạng trong khi cháy là một vấn đề quan trọng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Các biện pháp an toàn tính mạng trong khi cháy có thể giúp bảo vệ con người và tài sản khỏi những thiệt hại nghiêm trọng do cháy gây ra.

Dưới đây là một số biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tính mạng trong khi cháy:

 • Có kế hoạch thoát hiểm và thực hành kế hoạch này thường xuyên.
 • Hiểu các tín hiệu báo động cháy và biết cách phản ứng khi nghe thấy chúng.
 • Biết cách sử dụng các thiết bị báo cháy và chữa cháy.
 • Không bao giờ để trẻ em ở một mình trong một tòa nhà đang cháy.
 • Đi theo hướng dẫn của nhân viên cứu hỏa trong trường hợp xảy ra cháy.

Có một số cách để cải thiện an toàn tính mạng trong khi cháy, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Đào tạo nhân viên về an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống báo cháy và chữa cháy.
 • Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các lối thoát hiểm.

Việc thực hiện các biện pháp an toàn tính mạng trong khi cháy có thể giúp bảo vệ con người và tài sản khỏi những thiệt hại nghiêm trọng do cháy gây ra.